VNITŘNÍ ŘÁD STRAVOVACÍ MÍSTNOSTI ŠKOLNÍ JÍDELNY-VÝDEJNY - platný od 1.2.2020

2.2.2020

 

Základní škola Nová Ves u Chotěboře, příspěvková organizace

 

Vnitřní  ŘÁD STRAVOVACÍ místnosti školní JÍDELNY-výdejny 

Č.j.:               Spisový / skartační znak

             /2020                  A.1.          A10

Vypracoval:

Mgr. Ilona Marková, ředitelka školy

 

 

Pedagogická rada projednala dne

17.1.2020

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.2.2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.2.2020

 

Obecná ustanovení

Provozní řád je stanoven na základě zákona č. 561/2004, ve znění pozdějších předpisů ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky ministerstva zdravotnictví

č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

 

 

Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy (dále jen školní jídelna), vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a školy, která tuto službu využívá pro své žáky.

 

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou, 
- je závazný pro všechny zaměstnance organizace,
- ředitel školy je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením této směrnice

  nejpozději do 15 dnů,
- směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně-výdejně a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

 

Práva a povinnosti účastníků činnosti školní jídelny-výdejny (dále jen „jídelny“), jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků jsou dána školským zákonem.

 

a) řádně docházet do školní jídelny,

b) dodržovat vnitřní řád školní jídelny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh stravování nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 

1.2 Žák se ve školní jídelně chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

 

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen. Udržuje prostory školní jídelny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

 

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

 

1.5 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v jídelně. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

 

1.6 Žák nenosí do jídelny předměty, které nesouvisí se stravováním a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

 

1. 7 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze stravovacího zařízení. 

 

1. 8 Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a)      na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem v jídelně.

 

1. 9 Povinnosti pedagogických pracovníků

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

 

2. Provoz a vnitřní režim jídelny-výdejny

 

 

a)      Řád školní výdejny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

b)      Dohled nad žáky je zabezpečován podle rozpisu dozorů. Pokud není určeno jinak, dozor vykonává vychovatelka ŠD, popřípadě školnice nebo jiný pedagog.

c)      Strávníci jsou povinni dodržovat pravidla, která stanovuje tento řád a dodržovat hygienická a společenská pravidla při stolování.

d)     Strávníci jsou povinni chránit zdraví své i zdraví ostatních strávníků.

e)      Nevolnost nebo úraz hlásí pedagogovi, který vykonává dohled nad žáky.

f)       Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

g)      Běžný úklid zajišťuje v jídelně školnice.

h)      Pracovnice výdejny vyvěšuje jídelníček ve školní výdejně.

i)        Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.

 

3. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu v jídelně tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní jídelně, žáci ihned ohlásí. Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době pobytu v jídelně.

 

2. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy.

 

4. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.

 

3. Do jídelny žáci nenosí věci nepotřebné ke stravování, cenné věci do jídelny nenosí.

 

 

 

4. Žáci zachází s materiálním vybavením a majetkem (příbory, talíře, sklenice, jídelní stoly a židle) svědomitě a šetrně. Pokud dojde k jejich poškození, nahlásí tuto skutečnost pedagogickému dozoru. Úmyslné poškozování majetku bude oznámeno zákonnému zástupci a s ním bude zahájeno jednání k náhradě poškozeného nebo zničeného materiálního vybavení.

 

 

5. Kategorie strávníků

 

Každý strávník má právo odebírat stravu.

Školní výdejna vydává 1 jídlo denně. Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce.

žáci  6    let          18,00 Kč  náklady na potraviny (hradí strávník)  3,60 Kč  náklady věcné (hradí zřizovatel)

žáci 7-10 let         23,- Kč  náklady na potraviny (hradí strávník)  4,60 Kč  náklady věcné (hradí zřizovatel)

žáci 11-14 let       24,50 Kč  náklady na potraviny (hradí strávník)  4,90 Kč  náklady věcné (hradí zřizovatel)

Školní výdejna poskytuje stravu žákům a zaměstnancům školy v době jejich pobytu ve škole.

Pokud onemocní, mohou si první den nemoci odebrat oběd do jídlonosiče, ostatní obědy je třeba odhlásit.

 

 

6. Výdej stravy

 

Výdej obědů, které pracovnice výdejny přiveze z kuchyně v Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře, začíná ve 12.30 hod. a končí v 13.00 hod. u výdejního okénka. V době výdeje obědů se budou všichni strávníci nacházet v prostorách školní jídelny a budou konzumovat stravu určenou k obědu (školní nebo vlastní). Setrvají v jídelně po celou dobu výdeje obědů.

V době onemocnění žáka je třeba oběd vyzvednout tamtéž. Po odebrání stravy do vlastního (školního) jídlonosiče neodpovídá výdejna za případné znehodnocení jídla způsobené nevhodným zacházením při jejím transportu a manipulaci.

Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje náhrada.

 

7. Platba stravného

 

Platby za obědy probíhají inkasní platbou vždy k 25. dni následujícího měsíce.

Při opakovaném dluhu na stravném bude písemně vyrozuměn zákonný zástupce žáka a strávník může být ze stravování vyloučen.

 

8. Přihlašování a odhlašování stravy

 

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování.

Jídlo je vydáváno pouze na základě přihlášené stravy.

Pokud žák náhle onemocní, je možné stravu odhlásit ještě týž den do 7.00 hod. v ZŠ Nová Ves u Chotěboře, tel.: 569 621519

Přihlášky a odhlášky je nutno hlásit den předem do 14 hodin.

V období prázdnin a ředitelského volna je strava odhlášena automaticky.

 

Vlastní průběh stravování:

Po ukončení vyučování si strávník odloží v šatně aktovku, umyje si ruce, v jídelně si vezme příbor, talíř na polévku, sklenici na nápoj, posadí se v jídelně a vyčká na vychovatelku, která mu nalije polévku. Po konzumaci polévky odevzdá talíř a lžíci na odkládací pult před výdejním okénkem. Zde mu kuchařka vydá hlavní jídlo. Jídlo si odnese na své místo a připraví si nápoj. Po ukončení oběda odevzdá použité nádobí a příbor na odkládací pult před výdejní okénko.

Jídelní lístek je vyvěšen u výdejního okénka a na webových stránkách školy.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

  1. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na poradě dne _17.1.2020________.
  2. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 3.2.2020___________,  Seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
  3. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn na chodbě v přízemí školy a na webových stránkách školy.

 

 

 

 

Nová Ves u Chotěboře, 17.1.2020

 

 

Mgr. Ilona Marková,

ředitelka školy

 

 

K poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.