Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Vnitřní školní řád

Základní školy Nová Ves u Chotěboře

platný od 3. 9. 2018

 1. Všichni žáci školy mají znát školní řád a pravidla chování ve škole i mimo ni. Třídní učitelé seznámí žáky a zákonné zástupce s těmito pravidly vždy na začátku školního roku nebo v průběhu roku po jejich aktualizaci a kontrolují jejich dodržování.
 2. Školní budova je otevřena pro žáky od 7.25 hodin, vyučování začíná v 7.45 hodin. Před vyučováním setrvávají žáci ve svých učebnách. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Vchody do budovy jsou trvale uzavřeny, zevnitř volně otevíratelné.
 3. Žáci chodí do školy vhodně oblečeni a obuti (vhodné přezůvky). Ve škole žák nemůže v době vyučování užívat pokrývku hlavy (výjimkou je náboženské přesvědčení nebo zdravotní stav).
 4. Na hodiny tělesné výchovy se chlapci převlékají do cvičebního úboru ve třídě, děvčata v PC učebně.
 5. Žáci se k sobě chovají ohleduplně a slušně, dodržují pravidla společenského chování a jednání. Dospělé, zaměstnance školy a pedagogické pracovníky zdraví v budově školy i mimo ni.
 6. Bez vědomí učitele nebo vychovatele žák nesmí opustit budovu školy. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců. Žák ji předloží vyučujícímu učiteli (jedna hodina) nebo třídnímu učiteli (více hodin). O uvolnění z vyučování na 1 den žádá zákonný zástupce třídního učitele, na 2 dny a více žádá zákonný zástupce ředitele školy. Zákonný zástupce omluví každou nepřítomnost žáka v omluvném listě v žákovské knížce.
 7. Žáci, kteří přijdou do školy dříve (ranní družina), do začátku vyučování setrvávají v 1. postupném ročníku a zde je nad nimi vykonáván pedagogický dohled.
 8. Vstup na školní hřiště je žákům povolen pouze v doprovodu pedagogického pracovníka.
 9. Z bezpečnostních důvodů není žákům dovoleno pobývat na opěrné zídce u vstupu do šatny.
 10. Při náznaku agresivity mezi žáky nebo po fyzickém napadení budou vyvozeny přísné důsledky (viz. níže).
 11. Se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a s veškerým školním majetkem zacházejí žáci ohleduplně a šetrně, jeho případné poškození uhradí z vlastních zdrojů.
 12. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Nevolnost či úraz žáci neprodleně hlásí učiteli nebo vychovateli.
 13. Manipulace s elektrickými přístroji, rozvodem elektřiny, vody a plynu je žákům přísně zakázána.
 14. Žáci oslovují učitele „ paní učitelko“, po příchodu dospělé osoby žáci zdraví povstáním, taktéž při odchodu.
 15. Žáci nenosí do školy cennosti, větší částky peněz, ani mobilní telefony. V případě potřeby si mohou své věci zanechat u učitele. Za případnou ztrátu škola neručí.
 16. Žáci jsou hodnoceni pěti klasifikačními stupni. Výborný -1, chvalitebný – 2, dobrý – 3, dostatečný – 4, nedostatečný – 5. Integrovaní žáci mohou být na žádost rodičů nebo zákonných zástupců hodnoceni slovně. Chování je hodnoceno třemi stupni: Velmi dobré – 1, uspokojivé – 2, neuspokojivé – 3.
 17. Po zvonění žáci sedí na svých místech a vyčkají na příchod učitele.
 18. Za žáky, kteří odchází po dopoledním vyučování domů na oběd, zodpovídají zákonní zástupci. Po opuštění budovy školy (mimo vyučování) přechází odpovědnost na zákonné zástupce.
 19. Zájmové kroužky, které probíhají v budově školy, dozorují pedagogičtí pracovníci, kteří kroužky vedou. Kroužky probíhají v budově školy nebo na školním hřišti. Na kroužky se žáci schází ve družině a vyčkají příchodu pedagogického pracovníka.
 20. Po vyučování odvádí žáky do šatny pedagogický pracovník a dohlédne na jejich odchod.
 21. Pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad žáky v prostorách školy i na toaletách podle rozvrhu dozorů (sborovna).
 22. Po vyplnění přihlášky do školní jídelny jsou obědy přihlášeny trvale. Při nemoci nebo nepřítomnosti žáka je třeba obědy odhlásit den předem ve ŠD nebo ráno do 7°° hod. v ZŠ. Při nemoci nebo nepřítomnosti žáka je možno první den odnést oběd v jídlonosiči domů.
 23. Při porušování povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

a)       napomenutí třídního učitele – opakované, méně závažné porušení řádu školy, např. zapomínání, vyrušování, lhaní, pozdní příchody. Předchází domluva učitele – udělí a do žákovské knížky zapíše třídní učitel, projedná se na pedagogické radě.

b)       důtku třídního učitele – závažnější porušení řádu školy, např. nevhodné chování k učiteli, opakované porušení školního řádu, pokračující drobné přestupky i po udělení napomenutí, narušování činnosti třídy – udělí se do žákovské knížky, zapíše třídní učitel, projedná se na pedagogické radě.

c)       důtku ředitele školy – ohrožování zdraví žáků, neomluvené hodiny (do 3 hodin), šikanování spolužáků, agresivita, způsobení úrazu nedbalostí, opakované nedodržování školního řádu, opakované, záměrné narušování výuky a činnosti třídy, záměrné ničení majetku, pomůcek a školní dokumentace (TK, ŽK), opakované ztráty ŽK, drobné krádeže, hrubé a vulgární vyjadřování k učitelům, žákům a ostatním zaměstnancům školy – udělí ředitel školy po projednání a schválení v pedagogické radě, do žákovské knížky zapíše třídní učitel.

d)       sníženou známku z chování

24.  Za reprezentaci školy a vynikající studijní výsledky bude žákům udělena pochvala.

 1. Prevence sociálně patologických jevů -  žáci chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků. Ve škole a v celém areálu školy jsou žákům zakázány činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, požívání alkoholických nápojů a drog, užívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 2. Žák má právo na ochranu před projevy diskriminace, nepřátelství a rasového násilí.
 3. Učitelé a ostatní zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat všechny závazky plynoucí z pracovní smlouvy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární předpisy.

Mgr. Ilona Marková, ředitelka ZŠ

 

           Nová Ves u Chotěboře 1. 9. 2018

Aktuality

Upozornění na změnu rozvrhu od 6.1. 2020!
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter