Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Základní škola v Nové Vsi u Chotěboře
ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 1. Při přijímání žáků do ŠD bude dána přednost žákům nižších ročníků a žákům dojíždějícím do naplnění kapacity 30 žáků.
 2. Zákonní zástupci odevzdají vyplněný a podepsaný zápisní list vychovatelce.
 3. Pro zajištění bezpečnosti žáků a zabezpečení nerušeného průběhu výchovného a vzdělávacího procesu v návaznosti na Školní vzdělávací program ŠD zákonní zástupci doplní časy odchodů žáka ( 13.00, 14.00, 14.30, 15.00 hod., po 15. hod. odchod dle domluvy )
 4. Zákonní zástupci stanoví na zápisním listu konkrétní osoby, které jsou oprávněné žáka vyzvednout.
 5. Odchody žáků mimo stanovenou dobu na zápisním listu (lékař, kroužky mimo ZŠ Nová Ves, apod.) je třeba sdělit vychovatelce písemně v notýsku ŠD nebo telefonicky nebo osobně.
 6. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba vyzvedne žáka nejdéle do 16 hod. Pokud k tomu nedojde a žák zůstane v ŠD a vychovatelka upozorní zákonného zástupce telefonicky.
 7. Ve školní družině uplatňujeme pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou  činnost a využíváme otevřenou nabídku spontánních činností.
 8. Docházka do školní družiny je pro zapsané žáky povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka ve školní družině je stejné jako ve škole.
 9. Evidence žáků, kteří navštěvují ŠD je vedena v přehledu výchovně vzdělávací práce. Evidence žáků, kteří navštěvují kroužky je vedena odděleně v přehledu výchovně vzdělávací práce a v docházkovém sešitě.
 10. Bez dovolení vychovatelky nesmí opustit ŠD ani budovu školy.
 11. S inventářem her a zařízení ŠD zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil. Vypůjčené hry a hračky před vrácením urovná a překontroluje. Dojde-li k poškození, čestně to oznámí. Úmyslné poškození vybavení školní družiny uhradí zákonný zástupce dítěte.
 12. Nevolnost nebo poranění neprodleně hlásí vychovatelce.
 13. Před odchodem domů nikdy žák neodchází bez oznámení o odchodu vychovatelce.
 14. Při přecházení vozovky zastaví první dvojice na okraji chodníku a čeká na vychovatelku. Ta vkročí do vozovky jako první a poslední ji opouští.
 15. Při nemoci nebo nepřítomnosti žáka je třeba obědy odhlásit den předem ve školní družině nebo ráno do 7.00 hod. v ZŠ. Při nemoci je možno první den odnést oběd v jídlonosiči domů.
 16. Kromě školní družiny a dalších prostor školy žáci navštěvují školní hřiště, dětské hřiště, víceúčelové hřiště v dětském domově, fotbalové hřiště. Žáci jsou povinni řídit se školním řádem, řádem školní družiny, řádem tělocvičny, řádem počítačové učebny a řádem všech hřišť.
 17. Při opakovaném porušování řádu školní družiny může být žák z jejího provozu vyloučen.
 18. Provoz školní družiny: pondělí — pátek 11.30 — 16.00 hod.
 19. Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč za pololetí na jednoho žáka.

 

      1. 9. 2016

Aktuality

VV, PČ 4. , 5. ročník - SEZNÁMENÍ S GRAFIKOU
Úspěšný rok 2017/2018 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozloučení s kytarou
PLÁNOVANÉ AKCE ŠKOLY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter