Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

  Koncepce naší školy

 

 • celoškolní roční projekt s názvem: Jak jsem potkal člověka
 • zaměření na čtenářskou gramotnost
 • zaměření na hudební, sportovní, výtvarné, dramatické a přírodovědné dovednosti, podpora pohybu dětí venku ( tematické vycházky do přírody, TV v přírodě a na hřišti, pohyb a práce ŠD na čerstvém vzduchu )
 • Zdravá škola ( Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko, Zdravá pětka )
 •  podpora enviromentální výchovy 
 • zařazení prvků Hejného metody do matematiky
 • projektové vyučování
 • bezpečnost a ochrana žáků ve škole a na mimoškolních akcích ( dozory, videotelefon )
 • prevence šikany, drogy, kyberšikany
 • respektování žáků se spec.vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • inkluze - společné vzdělávání žáků dle novely šk.zákona 561/2004 sb. a vyhlášky č. 27/2016 sb. (vzdělávání žáků se spec.vzd. potřebami)
 •  zaměření na individuální přístup k žákům
 • zaměření na komunikaci ŽÁK - ŽÁK, ŽÁK - UČITEL
 • prioritou je důslednost při plnění stanovených úkolů, respektování slušnosti a tolerance mezi žáky
 • zachování mimoškolních aktivit ( kroužky po vyučování ) jako prevence sociálně patologických jevů mimo vyučování
 • spolupráce s DD a se ZDVOP, spolupráce se zřizovatelem a s rodiči (zákonnými zástupci)
 • spolupráce se specializovanými centry (SPC, PPP)
 • spolupráce se zřizovatelem a rodiči (ukázkové hodiny)
 • komunikace se zákonnými zástupci prostřednictvím webových stránek ZŠ
 • pokračování v projektu Recyklohraní a ve sběru víček od PET lahví
 • recyklace odpadu
 • prezentace školy na vědomostních soutěžích
 • prezentace školy na sportovních soutěžích
 • prezentace školy na kulturnních akcích v obci
 • příjímání žáků na víceletá gymnázia
 • podpora mimoškolních aktivit (hasiči SDH, cvičení dětí ASPV)
 • prevence šikany
 • etická výchova, respektování etiky a morálky, vztahy mezi žáky, žáky a učiteli

Aktuality

Týdenní plány od 22.6. do 26.6.
PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Výuka na základní škole končí v pátek 26. 6. 2020.
ŠKOLNÍ POTŘEBY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKU 2020-2021
INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 25. 5. 2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Vzdělávání od 25. 5. 2020 v ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků do ZŠ Nová Ves u Chotěboře
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Nabídka pracovního místa
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter