Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

  Koncepce naší školy

 

 • celoškolní roční projekt s názvem: Celá škola čte aneb čtení jako hraní.
 • zaměření na čtenářskou gramotnost
 • 100 let od vzniku republiky
 • zaměření na hudební, sportovní, výtvarné, dramatické a přírodovědné dovednosti, podpora pohybu dětí venku ( tematické vycházky do přírody, TV v přírodě a na hřišti, pohyb a práce ŠD na čerstvém vzduchu )
 • Zdravá škola ( Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko, Zdravá pětka )
 •  podpora enviromentální výchovy 
 • zařazení prvků Hejného metody do matematiky
 • projektové vyučování
 • bezpečnost a ochrana žáků ve škole a na mimoškolních akcích ( dozory, videotelefon )
 • prevence šikany, drogy, kyberšikany
 • respektování žáků se spec.vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • inkluze - společné vzdělávání žáků dle novely šk.zákona 561/2004 sb. a vyhlášky č. 27/2016 sb. (vzdělávání žáků se spec.vzd. potřebami)
 •  zaměření na individuální přístup k žákům
 • zaměření na komunikaci ŽÁK - ŽÁK, ŽÁK - UČITEL
 • prioritou je důslednost při plnění stanovených úkolů, respektování slušnosti a tolerance mezi žáky
 • zachování mimoškolních aktivit ( kroužky po vyučování ) jako prevence sociálně patologických jevů mimo vyučování
 • spolupráce s DD a se ZDVOP, spolupráce se zřizovatelem a s rodiči (zákonnými zástupci)
 • spolupráce se specializovanými centry (SPC, PPP)
 • spolupráce se zřizovatelem a rodiči (ukázkové hodiny)
 • komunikace se zákonnými zástupci prostřednictvím webových stránek ZŠ
 • pokračování v projektu Recyklohraní a ve sběru víček od PET lahví
 • recyklace odpadu
 • prezentace školy na vědomostních soutěžích
 • prezentace školy na sportovních soutěžích
 • prezentace školy na kulturnních akcích v obci
 • příjímání žáků na víceletá gymnázia
 • podpora mimoškolních aktivit (hasiči SDH, cvičení dětí ASPV)
 • prevence šikany

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 19. 11. – 23. 11. 2018
Třídní schůzka ve středu 21.11.2018 v 16:00 hod.
Výlet do Prahy 4.-5. ročník - středa 24.10.2018
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Změna kroužku SPORTOVNÍ HRY
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter