Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Desatero rad pro rodiče předškoláků

k zápisu do 1. ročníku

Dítě by mělo:

  1. být fyzicky a pohybově vyspělé, ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze (svlékne se, oblékne, obuje se, zaváže si tkaničky, je samostatné při jídle, umí se vysmrkat, zvládá osobní hygienu na toaletě, postará se o své věci)
  2. být relativně citově samostatné, schopné kontrolovat a řídit své chování (zvládá odloučení od rodičů, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas, dodržuje dohodnutá pravidla)
  3. být řečově a komunikačně zdatné (vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, umí vyprávět příběh, má přiměřenou slovní zásobu)
  4. zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci (drží správně tužku, tj. dvěma prsty, třetí podložený, obkresluje, vybarvuje, rozlišuje pravou a levou ruku, pravou a levou stranu)
  5. schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy (najde rozdíly na obrázcích, rozlišuje zvuky, barvy, velikost, tvary)
  6. zvládat jednoduché myšlenkové operace (počítá na prstech, umí počítat po jedné do 5, spočítá počet věcí do 5, rozpozná základní geometrické tvary, třídí podle barvy, tvaru, velikosti, rozumí pojmům nad, pod, nahoře, dole, dříve, později, včera, dnes, zítra)
  7. mít přiměřeně rozvinutou pozornost, schopnost zapamatovat si, soustředit se (10-15 min.), reprodukovat jednoduchá říkadla, písničky a básničky
  8. být přiměřeně sociálně vyspělé a vnímavé (umí pozdravit, požádat, poděkovat, zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, naslouchá názorům ostatních, vyslovuje a obhajuje svůj názor, dodržuje režim dne)
  9. projevovat tvořivost (vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí)
  10. orientovat se ve svém prostředí, v okolním světě, v praktickém životě (ví, kde bydlí, vyřídí drobný vzkaz, uvědomuje si možná nebezpečí při setkání s neznámými lidmi, umí bezpečně přejít ulici)

 

Rodiče by měli být: příkladem, klidní, pozorní, důslední, laskaví, pozitivně naladění, partnerem.

Aktuality

Týdenní plán učiva 30.3. - 3.4. 2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Týdenní plány učiva od 23.3. do 27.3.
Oznámení pro rodiče
Informace ohledně domácího vzdělávání po dobu uzavření základních škol
OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM - UZAVŘENÍ ŠKOLY
Plánované akce školy
Desatero rad pro rodiče předškoláků k zápisu do 1. ročníku
Nabídka pracovního místa
Upozornění na aktualizaci Školního řádu, Řádu školní družiny a Řádu školní jídelny - výdejny platných od 1.2.2020
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter