Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZDE MŮŽETE PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK PRŮBĚŽNE SLEDOVAT, CO SE PRÁVĚ UČÍME A PILNĚ PROCVIČOVAT. :-)

ČESKÝ JAZYK  2. ROČNÍK

DĚLENÍ HLÁSEK - SAMOHLÁSKY A SOUHLÁSKY - psaní u, ú, ů.

SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ

DRUHY VĚT: věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací


MATEMATIKA 2. ROČNÍK

NUMERACE V OBORU DO 100 - porovnávání, sčítání a odčítání desítek, příklady typu 30 +6

 -procvičování SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 S PŘECHODEM DESÍTKY

SLOVNÍ ÚLOHY - ZÁPIS, VÝPOČET, ODPOVĚĎ

GEO - geometrické útvary a geometrická tělesa

ČTENÍ

  - PLYNULÉ ČTENÍ  víceslabičných slov, jednoduchých vět, významové čtení

ČTENÍ ČLÁNKŮ  z čítanky - práce společná i samostatná, ilustrace k textům, opis a přepis

MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA Veselo je na statku

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY - vyprávění o knížce

ČESKÝ JAZYK 4. ROČNÍK

SLOVNÍ DRUHY

OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV

MATEMATIKA

OPAKOVÁNÍ   PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ, převádění jednotek

ČÍSLA DO 10 000 - ZAOKROUHLOVÁNÍ, PAMĚTNÉ A PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ, NÁSOBENÍ (50*3, 50*300...), DĚLENÍ (150 :3, 150:30...) + PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ

OPAKOVÁNÍ GEO -kružnice, práce s kružítkem, !!!KOLMICE, ROVNOBĚŽKY - přesné rýsování

VLASTIVĚDA

ZEMĚDĚLSTVÍ ČR, nerostné bohatství

PODNEBÍ A POČASÍ

VODSTVO ČR

ČR - povrch - pohoří a jejich nejvyšší vrcholy, nížiny

 

ANGLIČTINA

POSTUPNÉ OPAKOVÁNÍ VŠECH SLOVÍČEK z minulého šk. roku

SLOVESO BÝT

 - VAZBA THERE IS , THERE ARE

- MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

- zájmena osobní a přivlastňovací

 - Have you got...? - krátká odpověď

ČÍSLA 0 - 20


Aktuality

Upozornění na změnu rozvrhu od 6.1. 2020!
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter