Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

 

PO DOBU  DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NEAKTUALIZUJI NÍŽE UČIVO, VŠE NALEZNETE VE SLOŽKÁCH JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ.

 


ZDE MŮŽETE PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK PRŮBĚŽNE SLEDOVAT, CO SE PRÁVĚ UČÍME A PILNĚ PROCVIČOVAT. :-)

ČESKÝ JAZYK  2. ROČNÍK

SLABIKY bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně

 PÁROVÉ SOUHLÁSKY


MATEMATIKA 2. ROČNÍK

NUMERACE V OBORU DO 100 - SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ S PŘECHODU DESÍTKY, příklady typu 36 + 8, 45 - 9

SLOVNÍ ÚLOHY - ZÁPIS, VÝPOČET, ODPOVĚĎ

GEO - geometrické útvary a geometrická tělesa, druhy čar, body, úsečka -  délka úsečky, rýsování úsečky

ČTENÍ

  - PLYNULÉ ČTENÍ  víceslabičných slov,vět, čtení předlozky společně se slovem, významové čtení

ČTENÍ ČLÁNKŮ  z čítanky - práce společná i samostatná, ilustrace k textům, opis a přepis

MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA Já, Baryk + pracovní list ke knize

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY - vyprávění o knížce

ČESKÝ JAZYK 4. ROČNÍK

KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN  - ROD STŘEDNÍ A ŽENSKÝ (vzory p.jm.)

OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV

MATEMATIKA

OPAKOVÁNÍ   PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ, převádění jednotek

ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000 - zápis, osa, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné matematické operace v oboru do 1 milionu

OPAKOVÁNÍ GEO -kružnice, práce s kružítkem, !!!KOLMICE, ROVNOBĚŽKY - přesné rýsování, pravoúhlý trojúhelním, konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku, OSA A STŘED ÚSEČKY

VÝPOČET OBVODU TROJÚHELNÍKU, ČTVERCE A OBDÉLNÍKU

VLASTIVĚDA

ČASOVÁ OSA, PRAVĚK

KELTOVÉ , GERMÁNI, SLOVANÉ

POVĚSTI

SÁMOVA ŘÍŠE, VELKÁ MORAVA, POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU

 

ANGLIČTINA

 OPAKOVÁNÍ VŠECH SLOVÍČEK 

SLOVESO BÝT (to be) - klad, otázka zápor, krátká odpověď

 - VAZBA THERE IS , THERE ARE

- MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

- zájmena osobní a přivlastňovací

SLOVESO MOCI, UMĚT (can) - klad, zápor otázka, krátká odpověď

SLOVESO MÍT (have got) -klad, zápor otázka, krátká odpověď

POSTUPNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - TÉMATICKÉ OKRUHY + PŘÍDAVNÁ JMÉNA + SLOVESA(do konce 5. ročníku zvládneme více než stovku sloves)

ČÍSLA 0 - 100 ústně


Aktuality

POZOR ZMĚNA OD 21.9. 2020 !!
JÍDELNÍ LÍSTEK 21. 9. – 25. 9. 2020
NOŠENÍ ROUŠKY OD 10.9. 2020
POMŮCKY PRO 1. ROČNÍK 2020/2021
KROUŽKY 2020/2021
Školní pomůcky pro školní rok 2020/2021
Informace pro rodiče
Milí prvňáčci!
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter