Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

ZDE MŮŽETE PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK PRŮBĚŽNE SLEDOVAT, CO SE PRÁVĚ UČÍME A PILNĚ PROCVIČOVAT. :-)

ČESKÝ JAZYK  2. ROČNÍK

 VÝZNAM SLOV - SLOVA STEJNÉHO X OPAČNÉHO VÝZNAMU (synonyma x antonyma), SLOVA JEDNOZNAČNÁ X MNOHOZNAČNÁ


MATEMATIKA 2. ROČNÍK

 - postupné SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 20 S PŘECHODEM DESÍTKY

SLOVNÍ ÚLOHY - ZÁPIS, VÝPOČET, ODPOVĚĎ

ČTENÍ

  - PLYNULÉ ČTENÍ  víceslabičných slov, jednoduchých vět, významové čtení

ČTENÍ ČLÁNKŮ  z čítanky - práce společná i samostatná, ilustrace k textům, opis a přepis

MIMOČÍTANKOVÁ ČETBA Veselo je na statku

ČTENÁŘSKÉ DENÍKY - vyprávění o knížce

ČESKÝ JAZYK 4. ROČNÍK

STAVBA SLOVA - KOŘEN, PŘEDPONA, PŘÍPONOVÁ ČÁST

PŘEDPONY roz-, bez-, od- ...

MATEMATIKA

OPAKOVÁNÍ   PÍSE,MNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ, převádění jednotek

ČÍSLA DO 10 000 - numerace,čísla na číselné ose, porovnávání

OPAKOVÁNÍ GEO - přímka, polopřímka, úsečka - délka úsečky, převody jednotek délky, GEOMETRICKÉ ROVINNÉ ÚTVARY

VLASTIVĚDA

ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJE + KRAJSKÁ MĚSTA

MAPA - měřítko mapy, světové strany

ANGLIČTINA

POSTUPNÉ OPAKOVÁNÍ VŠECH SLOVÍČEK z minulého šk. roku

 - anglická abeceda, hláskování

 - Have you got...? - krátká odpověď

ČÍSLA 0 - 20

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 14. 10. – 18. 10. 2019
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter