Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

CO SE ZROVNA UČÍME?

Na tomto místě naleznete aktuální učivo dětí, které je dobré procvičovat.

 ČESKÝ  JAZYK - 2. ROČNÍK

ABECEDA

Slovesa, předložky, spojky

PODSTATNÁ JMÉNA OBECNÁ A VLASTNÍ

PÁROVÉ SOUHLÁSKY

KRÁTKÉ, DLOUHÉ SAMOHLÁSKY

PSANÍ u, ů, ú

SOUHLÁSKY TVRDÉ, MĚKKÉ, slabiky bě, pě, vě, mě dě, tě, ně

ČTENÍ -  krátké věty, plynulé čtení, čtení s porozuměním, básničky (proza x poezie)

 

MATEMATIKA - 2. ROČNÍK

* násobení a dělení 2, 3, 4, 5

*POČÍTÁNÍ DO 100 - příklady typu: 56+30, 56 - 30, s přechodem 56 + 8, 56 - 8

*geometrické tvary, tělesa + rýsování čar (přesnost, netlačit na tužku), druhy čar, body, měření úseček

* slovní úlohy

ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK

* význam slov - slova stejného a opačného významu, slova mnohovýznamová, slova nadřazená a k nim podřazená

SLOVA NAVZÁJEM PŘÍBUZNÁ (kořen slova)

VYJMENOVANÁ SLOVA PO B

VYJMENOVANÁ SLOVA PO L

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M

VYJMENOVANÁ SLOVA PO P 

VYJMENOVANÁ SLOVA PO S

VYJMENOVANÁ SLOVA PO  V a Z

SLOVNÍ DRUHY

KATEGORIE PODSTATNÝCH JMEN -ROD, ČÍSLO, PÁD stálé procvičování!!!

KATEGORIE SLOVES

ČTENÍ - plynulé čtení přiměřeně  dlouhého textu, samostatná práce s textem, zápis knížek do čtenářského deníku

MATEMATIKA - 3. ROČNÍK

 DĚLENÍ SE ZBYTKEM

- NÁSOBENÍ A DĚLENÍ  stálé procvičování + PŘÍKL TYPU 2.50, 45: 5

POČÍTÁNÍ DO 1000

* pamětné sčítání a odčítání do 1000, zaokrouhlování na desítky a stovky

* jednotky délky, hmotnosti a objemu

*opakování geometrie - geometrické útvary, tělesa, přímky a úsečky, jednotky délky, polopřímka, přenášení úseček, střed úsečky, kruh, kružnice

ANGLICKÝ JAZYK

Tematický okruh POTRAVINY, DOMÁCÍ MAZLÍČCI, ABECEDA

This is.., These are...

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 9. 12. – 13. 12. 2019
Plánované akce na prosinec
Pozvánka na Vánoční koncert
JÍDELNÍ LÍSTEK 2. 11. – 6. 11. 2019
Kroužky 2019/2020
Rekonstrukce školy 2018 - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter