Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

CO SE UČÍME?

Na tomto místě se můžete celý školní rok informovat o tom, co se děti právě učí v jednotlivých vyučovacích předmětech a tudíž i o tom, co doma procvičovat.

2. ročník

ČESKÝ JAZYK

ABECEDA

Párové souhlásky uvnitř a na konci slov.

Souhlásky tvrdé a měkké,psaní dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě - procvičování

PSANÍ - opis, přepis, jednoduchých vět

ČTENÍ - plynulé čtení (plynulé se nerovná rychlé!, ale čtení bez zadrhávání)  a s poklesem intonace na konci vět + významové čtení (=o čem vlastně čtu)


MATEMATIKA

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ČÍSEL ČÍSLY 1 - 5, DĚLENÍ NULY

Počítání do 100 po jedné. Sčítání a odčítání - příklady typu 20+3, 23 +4, 23+9, 23 +40, 27 - 6, 58 -20, 52 -6 (bez přechodu i s přechodem)

- slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď

- geometrie -přímky a úsečky, body, druhy čar, přesné rýsování, obdélník, čtverec (vrcholy, strany), krychle, kvádr (vrcholy, stěny, hrany)

 - osová souměrnost


5. ročník

ČESKÝ JAZYK

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ŘEČ + CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA

slovní druhy

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM

PŘÍDAVNÁ JMÉNA TVRDÁ, MĚKKÁ, PŘIVLASTŇOVACÍ -pravopis koncovek

VYJMENOVANÁ SLOVA! 

Koncovky podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského.

ČTENÍ - samostatné významové čtení, propojené též s učivem vlastivědy

 

VLASTIVĚDA

EVROPA - povrch, vodstvo, hospodářství, rostliny a živočichové

Státy Evropy

 

Angličtina

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. - 5. ROČNÍKU

 - důsledné ! :-) opakování : zájmena, sloveso být, mít, umět (kladné a záporné věty, otázky)

 - that is, this, is, these are, those are

 - stupňování přídavných jmen

 - přítomný čas průběhový + přítomný čas prostý

 - řadové číslovky

 - čas v angičtině - hodiny, datum,  dny v týdnu, měsíce v roce

Aktuality

PLÁNOVANÉ AKCE 2.pololetí 2018/2019
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter