Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

 

 

Tady najdete všechno učivo, které právě probíráme a můžete tedy doma pilně procvičovat!  :-)

Český jazyk 4. ročník

- koncovky podstatných jmen rodu mužského

Matematika 4. ročník

 

- počítání v  oboru do milionu

 - písemné násobení dvojciferným činitelem

 - písemné dělení jednociferným dělitelem

geometrie: konstrukce a obvod čtverce a obdélníku

Vlastivěda 4. ročník

 - Velká Morava

. první Přemyslovci

Přírodověda 4. ročník

- základní znaky a dělení hub, rostlin a živočichů

- celé první pololetí budeme probírat jednotlivé ekosystémy (les,pole,louka,park, lidská obydlí,rybník, potok a řeka)

Anglický jazyk 4. ročník

- sloveso být ( kladná věta, záporná věta, otázka a krátká odpověď )

- vazba There is..., There are...

- sloveso mít ( kladná věta, záporná věta, otázka a krátká odpověď )

- osobní zájmena

- slovní zásoba

 

Český jazyk 5. ročník

- opakování  - koncovky podstatných jmen

 - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací 

 - pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých

 - druhy zájmen a číslovek

Matematika 5. ročník

- počítání v oboru přes milion (porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel, sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel)

- opakování učiva geometrie, mnohoúhelníky, osová souměrnost

 - aritmetický průměr

 - písemné dělení dvojciferným dělitelem, vlastnosti sčítání a odčítání, násobění a dělení

 - zlomky

Vlastivěda 5. ročník

 - Národní obrození

- vynálezy

revoluční rok 1848

Přírodověda 5. ročník

- vlastnosti gravitační a magnetické síly

- vesmír (planety, Slunce, Měsíc,družice, sluneční soustava)

- střídání dne a noci, střídání ročních období

Anglický jazyk 5. ročník

- opakování slovesa být, mít, umět (kladná věta, záporná věta, otázka a krátká odpověď)

- ukazovací zájmena this, that, these, those

- opakování přítomný čas prostý a průběhový (celý školní rok)

- stupňování přídavných jmen

 - základní a řadové číslovky

 - čas v angličtině ( dny v týdnu, měsíce v roce, hodiny...)

Na každou hodinu je dobré procvičit nová slovíčka, přídavná jména (slovníček vzadu) a začneme opět bingo se slovesy.

Aktuality

Jídelní lístek 27. 3. - 31. 3. 2017
Upozornění!
Zápis do 1. ročníku
Plánované akce ZŠ
CESTA KOLEM SVĚTA
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter