Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

 

 

Tady najdete všechno učivo, které právě probíráme a můžete tedy doma pilně procvičovat!  :-)

Český jazyk 4. ročník

- koncovky podstatných jmen rodu mužského

 - slovesa

- shoda podmětu s přísudkem

Matematika 4. ročník

 - zlomky

geometrie: konstrukce a obvod čtverce a obdélníku, obsah čtverce a obdélníku

   náseduje povrch krychle a kvádru

Vlastivěda 4. ročník

Jagellonci, Habsburkové

Přírodověda 4. ročník

- základní znaky a dělení hub, rostlin a živočichů

- celé první pololetí budeme probírat jednotlivé ekosystémy (les,pole,louka,park, lidská obydlí,rybník, potok a řeka)

Anglický jazyk 4. ročník

- sloveso být ( kladná věta, záporná věta, otázka a krátká odpověď )

- vazba There is..., There are...

- sloveso mít ( kladná věta, záporná věta, otázka a krátká odpověď )

- osobní zájmena

- slovní zásoba

 

Český jazyk 5. ročník

- shoda přísudku s podmětem

- slovní druhy neohebné

- přímá a nepřímá řeč

Matematika 5. ročník

- počítání v oboru přes milion (porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel, sčítání, odčítání, násobení a dělení čísel)

 - písemné dělení dvojciferným dělitelem, vlastnosti sčítání a odčítání, násobění a dělení

 - zlomky ( slovní úlohy), desetinné zlomky, desetinná čísla

- obvody a obsahy čtverce a obdélníku(slovní úlohy), povrch krychle a kvádru

Vlastivěda 5. ročník

ČSR po druhé světové válce

Přírodověda 5. ročník

- vlastnosti gravitační a magnetické síly

- vesmír (planety, Slunce, Měsíc,družice, sluneční soustava)

- střídání dne a noci, střídání ročních období

Anglický jazyk 5. ročník

- opakování slovesa být, mít, umět (kladná věta, záporná věta, otázka a krátká odpověď)

- ukazovací zájmena this, that, these, those

- opakování přítomný čas prostý a průběhový (celý školní rok)

- stupňování přídavných jmen

 - základní a řadové číslovky

 - čas v angličtině ( dny v týdnu, měsíce v roce, hodiny...)

 -jiné tvary zájmen

 - stupňování přídavných jmen

Na každou hodinu je dobré procvičit nová slovíčka, přídavná jména (slovníček vzadu) a začneme opět bingo se slovesy.

Aktuality

Turnaj malých škol 27. 6. 2017
Máme rádi přírodu
Výtvarná práce našich dětí opět oceněna
CESTA KOLEM SVĚTA
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter