Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Co se učíme!

Aktuální probírané učivo.

Vše níže uvedené můžete doma procvičovat. :-)

 

2. ročník

Český jazyk:

 • párové souhlásky 
 • dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • souhlásky - tvrdé, měkké
 • hlásky - samohlásky ( krátké, dlouhé )
 • druhy vět - věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
 • slova stejného a opačného významu, slova mnohoznačná
 • věta, slovo, slabika

Matematika:

 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10 ( příklady typu: 25+7, 25-7 )
 • numerace do 100 - počítání po desítkách do 100, porovnávání desítek
 • sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10
 • geometrie - geometrické tvary
 • sčítání do 20 s přechodem přes základ 10
 • geometrie - bod, čára ( rovná, křivá, lomená )
 • sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes základ 10
 • slovní úlohy 

 

3. ročník

Český jazyk:

 • vyjmenovaná slova po P
 • vyjmenovaná slova po M
 • vyjmenovaná slova po L
 • vyjmenovaná slova po B
 • slovesa - osoba, číslo, čas - časování sloves
 • podstatná jména - rod, číslo, pád - skloňování podstatných jmen
 • podstatná jména - obecná, vlastní
 • párové souhlásky
 • opakování - druhy vět, souhlásky měkké, tvrdé

Matematika: 

 • písemné sčítání do 100 s přechodem přes základ 10
 • písemné sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes základ 10
 • sčítání a odčítání do 100
 • násobilka 6, 7, 8, 9
 • sudá, lichá čísla
 • násobení a dělení 0 - 5
 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ 10 ( příklady typu: 46+7=, 8+59=, 76-9= )
 • geometrie - čtverec, obdélník, trojúhelník ( vrcholy, strany, sousední strany, protilehlé strany )
 • sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes základ 10

Anglický jazyk:

 • slovní zásoba

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 14. 1. – 18. 1. 2019
Plánované akce leden
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter