Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Co se učíme!

 

Aktuální probírané učivo.

Vše níže uvedené můžete doma procvičovat. :-)

 

ČJ 2

 • poznáváme slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky - tvorba vět
 • párové souhlásky B-P, D-T, Ď-Ť, 
 • procvičujte tvrdé a měkké souhlásky, DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • stále opakujeme druhy vět, samohlásky a psaní u, ú, ů

 

M 2

 • dělení 2, 3
 • násobení 1 - 5
 • sčítání a odčítání do 100 s přechodem, slovní úlohy
 • zakrouhlování na desítky
 • počítání se závorkami - 25-(4x3), 57+(3+8),...

 

ČJ 5

 • přímá a nepřímá řeč
 • opakujeme učivo 5. ročníku
 • slovesa, určujeme slovesný způsob
 • číslovky
 • druhy zájmen, zájmena osobní
 • procvičujte přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlastňovací
 • skloňování přídavných jmen tvrdých

 

M 5

 • geometrie - povrch krychle a kvádru
 • konstrukce trojúhelníku, čtverce a obdélníku
 • zlomky a desetinná čísla
 • opakujeme a procvičujeme - počítání se závorkami - (437-57):4+6

- písemné násobení jedno, dvoj a trojciferným činitelem

- písemné dělení jedno a dvojciferným dělitelem 


AJ 5

 • seznámení s časem budoucím
 • pohádky, písničky, hry v AJ
 • animals
 • britská měna
 • čas přítomný prostý a přítomný průběhový

 

VL 5

 • Evropa - poloha, povrch, vodstvo,...
 • Sousední státy ČR - prezentace v PowerPointu
 • opakujeme učivo o České republice 

 


Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 15. 10. – 19. 10. 2018
Změna kroužku SPORTOVNÍ HRY
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter