Základní škola Nová Ves u Chotěboře

Motto: Každý nemusí být jedničkář, ale z každého může být slušný člověk...

Zde se dozvíte aktuální učivo.

Vše níže uvedené můžete doma procvičovat. :-)

ČJ 3

-vyjmenovaná slova po b, l , m a p, s,v + předpony vy, vý,   z (používat Nápovědníček!)

- slovní druhy, věta jednoduchá a souvětí

- určování kategorií podstatných jmen a sloves

M 3

- dělení se zbytkem, písemné násobení

-  počítání do 1000 - pamětní sčítání a odčítání

 - písemné sčítání a odčítání 

- násobení a dělení čísly 10, 20, 30...100

GEO - rýsujeme přímky - různoběžné a rovnoběžné,úsečky dané délky,  rýsování kružnic, polopřímky, kontrukce trojúhelníku a výpočet obvodu

ČJ 4

 - časování sloves, shoda přísudku s podmětem

 - skloňování podstatných jmen  - psaní i/y v koncovkách (procvičování)

- procvičujeme vyjmenovaná slova

 

M 4

- zlomky (učivo opět patří mezi povinné. ne rozšiřující)

 - roznásobení součtu a rozdílu, aritmetický průměr

- písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem (procvičování)

- písemné dělení jednociferným dělitelem (procvičování)

-  přirozená čísla do milionu (rozvinutý zápis, porovnávání a zaokrouhlování, pamětné i písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení)

GEO - obsah čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahu

  - rýsujeme přímky rovnoběžné, kolmice, úsečky dané délky

        - sestrojujeme kružnice, osu úsečky a trojúhelník, grafický součet a rozdíl úseček

 -  obvod obdélníku a čtverce + konstrukce obdélníku a čtverce

AJ 4

 - přítomný čas průběhový (seznámení)

 - čísla do 100, přítomný čas prostý - klad, zápor, otázka

 - sloveso "být" - klad, zápor, otázka

 - sloveso "moci, umět" - klad, zápor, otázka

 - sloveso "mít" - klad, zápor, otázka

- vazba There is, there are

- zájmena osobní a přivlastňovací

- rozšiřujeme zásobu přídavných jmen 

Na každou hodinu opakovat slovíčka + slovesa!


Vlastivěda 4

 -  nástup Habsburků na český trůn, Bílá hora, Jan Amos Komenský, Marie Terezie a Josef II.

Aktuality

JÍDELNÍ LÍSTEK 14. 1. – 18. 1. 2019
Plánované akce leden
Celá škola čte aneb čtení jako hraní - celoroční projekt 2018/2019
Kroužky 2018/2019
Podpora polytechnické výchovy
Desatero bezpečného internetu

Anketa

Newsletter